SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PLEZALNEGA DRUŠTVA GRIF

INFORMACIJE

Informacije o delovanju in programih Plezalnega društva Grif vam omogočamo:

- na spletni strani www.grif.si

- preko elektronske pošte info@grif.si

- po telefonu 040 22 55 77.

NASTOP POGODBENEGA RAZMERJA (VPIS) IN PLAČILO

Pogodbeno razmerje med izvajalcem storitev, Plezalnim društvom Grif ter sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju udeleženec) nastane v trenutku, ko udeleženec odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani www.grif.si in velja za tekoče šolsko leto od začetka septembra do konca junija. Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starš, skrbnik). Z nastankom pogodbenega razmerja med Plezalnim društvom Grif in udeležencem se slednji zaveže, da bo spoštoval »Splošne pogoje poslovanja Plezalnega društva Grif«, ki so objavljeni na spletni strani www.grif.si pod rubriko Grif - Splošni pogoji. Splošni pogoji se nanašajo na vse storitve, ki jih izvaja Plezalno društvo Grif.

Plačilo članarine in vadnine poteka mesečno na TRR društva SI56 2900 0005 1332 548 (pri Unicredit banka Slovenija d.d.) in predstavlja eno desetino letne članarine/vadnine za celoletni program vadbe ter se ne spreminja iz meseca v mesec glede na dejansko število vaj (vse odpadle vaje zaradi praznikov in počitnic so vštete). Računi za mesečne obroke članarine in vadnine se izdajajo vnaprej do predvidoma 15. dne v mesecu za tekoči mesec. Drugemu otroku iz iste družine priznamo 10% popust, vsakemu nadaljnjemu otroku pa 20% popust. Veljavnost mesečne članarine in vadnine je za en tekoči mesec.

V kolikor želite predhodno odstopiti od celoletne pogodbe, nam morate to sporočiti pisno in vnaprej do 25. dne v tekočem mesecu na mail info@grif.si. Plačilo mesečne obveznosti ni potrebno od naslednjega meseca po odpovedi pogodbe.

CENIK STORITEV

Cenik storitev je objavljen na spletni strani www.grif.si v zavihku Grif - Cenik. Pridržujemo si pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu.

UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

Odsotnost na vadbah pri znesku mesečne članarine in vadnine upoštevamo samo v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi pisnega obvestila vnaprej ali najkasneje 7 dni po zadnji odsotnosti na info@grif.si. Pri vadbah, ki potekajo enkrat tedensko upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je dolga vsaj dva tedna. Pri vadbah, ki potekajo dvakrat ali večkrat tedensko, upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je daljša od enega tedna. Ob pisnem obvestilu je potrebno predložiti zdravniško potrdilo. Vsako zamujeno vadbo ima član možnost nadomestiti v drugem terminu.

URNIK IN OBDOBJE IZVAJANJA VADB

Vadbe športnega plezanja v Plezalnem društvu Grif potekajo od ponedeljka do petka na različnih lokacijah, letno v časovnem obdobju 10 mesecev - od 2. tedna septembra do vključno 3. tedna junija, ne potekajo pa v terminih v času praznikov in šolskih počitnic.

Plezalno društvo Grif se obvezuje izpeljati vse vadbe v skladu z navedenim rednim programom v času in na lokaciji razpisanih vadb. V primeru odsotnosti vaditelja je dolžno poskrbeti za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vadba odpade, je dolžno obvestiti udeležence o odpadli vaji in le to nadomestiti po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu, po predhodni najavi termina (vsaj 2 dni prej).

ODGOVORNOST

Udeležba na vadbah in ostalih programih Plezalnega društva Grif je prostovoljna in na lastno odgovornost posameznika. Nezgodno zavarovanje udeležencev ni vključeno v ceno storitev.

IZJAVA ČLANA PLEZALNEGA DRUŠTVA GRIF O PREVZEMU ODGOVORNOSTI IN DOGOVOR O IZKLJUČITVI ODGOVORNOSTI PLEZALNEGA DRUŠTVA GRIF

Plezalno društvo Grif in njegovi trenerji, inštruktorji, vaditelji ter drugi sodelavci, bodo po svojih najboljših močeh vedno zagotavljali čim bolj varno plezalno okolje vsakemu članu društva. 

KOT ČLAN PLEZALNEGA DRUŠTVA GRIF SEM SEZNANJEN IN SE ZAVEDAM:

(1) da je plezanje dejavnost, ki zahteva ustrezno mero fizične moči in motoričnih sposobnosti, predvsem pa poznavanje pravil varnosti pri različnih oblikah plezanja, tako na umetnih kot na naravnih stenah. Poleg tega je plezanje po svoji naravi takšna aktivnost, ki vključuje določen element nevarnosti in možnosti poškodb, od zgolj površinskih prask, odrgnin, zvinov, zlomov, do vključno – v skrajni posledici – tudi možnost smrtnega izida. To velja tako za dvoransko plezanje na umetnih stenah, kot tudi za plezanje v naravnem okolju, v skali. Plezanja v naravnem okolju ni nikoli možno povsem nadzirati in obvladovati, zato se šteje za bolj nevarnega (zlasti, a ne omejeno na: podore kamenja, odlome skal, nenadne vremenske spremembe, itd). Posebno pri plezanju v vodstvu je možnost poškodb toliko večja, saj izida padca ni mogoče povsem nadzirati. Toliko bolj to velja za začetnike in otroke, ki se plezanja v vodstvu šele učijo;

(2) da je moja dolžnost in odgovornost, da redno in vsakokratno preverjam stanje moje lastne plezalneopreme (plezalni pas, vrv, vponke, čelada, itd.) in da v primeru najmanjšega dvoma v ustreznost in varnost opreme (obraba ali poškodbe plezalnega pasu in vrvi, morebitni padci vponk, varoval in drugihplezalnih pripomočkov, dotrajanost in poškodbe čelade, itd.) o tem nemudoma seznanim osebje Plezalnega društva Grif, ter ravnam v skladu z njegovimi navodili, vključno z morebitnim zavrženjem določenega dela opreme, če inštruktor meni, da je to potrebno zaradi moje varnosti;

(3) da je tako v dvorani kot pri plezanju v naravnem okolju moja dolžnost in odgovornost, da pred vstopom v smer in začetkom plezanja vsakokrat preverim pravilno namestitev in zapetje lastnega plezalnega pasu in navezovanje na vrv, da poleg svoje pripravljenosti za plezanje preverim še pripravljenost osebe, ki me varuje (pravilna namestitev in zapetje pasu ter pravilna uporaba varovalne naprave s strani soplezalca/varovalca) ter da vedno uporabljam čelado;

(4) da se predvsem pri plezanju v vodstvu nikoli ne oddaljim od postavljene smeri (z roko vedno lahko sežem v linijo varovalnih svedrov), ki jo plezam in se tako ne izpostavljam nevarnostim daljšega padca temveč, da s plezanjem v smeri preneham in se spustim, če ugotovim, da njena zahtevnost presega moje plezalne sposobnosti. Da sem pri varovanju popolnoma zbran. Da med plezanjem in varovanjem ne uporabljam mobilnega telefona. Da je plezanje in varovanje s slušalkami prepovedano; 

(5) da takrat, ko varujem drugega plezalca v dvorani ali naravnem okolju, zavzamem položaj, ki omogoča optimalno kombinacijo ustreznega varovanja osebe, ki pleza, moje lastne varnosti pred morebitnim padajočim kamenjem ali drugimi predmeti (deli plezalne opreme, odlomljeni oprimki, itd.), vključno s samim plezajočim, v primeru njegovega padca;

(6) da v času, ko ne plezam ali ne varujem, poskrbim in odgovarjam za lastno varnost s tem, da se nemudoma odstranim in ustrezno oddaljim iz območja smeri, kjer obstaja nevarnost morebitnih poškodb zaradi padajočega kamenja ali drugih predmetov;

(7) da je moja udeležba v katerikoli konkretni klubski plezalni aktivnosti pogojena z mojim doslednim upoštevanjem in spoštovanjem vseh pravil o varnem plezanju, navodil in zahtev osebja Plezalnega društva Grif, ter mojim takšnim ravnanjem, ki ne predstavlja povečane nevarnosti zame ali za druge udeležence;

(8) da je nadaljevanje mojega članstva v Plezalnem društvu Grif pogojeno z mojim doslednim upoštevanjem vseh internih pravil Plezalnega društva Grif, navodil in zahtev osebja Plezalnega društva Grif in vodstva društva, navodil in zahtev izhajajočih iz gradiva Komisije za športno plezanje za pridobitev naziva športni plezalec; in s spoštovanjem odločitve Plezalnega društva Grif, da se me v primeru ravnanja, ki je ali bi utegnilo povzročiti hujšo nesrečo, ali pa v primeru ponavljajočih se manjših kršitev, kot potencialno nevarnega člana izpiše iz Plezalnega društva Grif;

(9) da vedno poslušam in upoštevam navodila in opozorila glede kakršnihkoli nevarnosti in nepravilnosti, ki mi jih vsakokratno daje osebje Plezalnega društva Grif; da je moja dolžnost klub obvestiti o morebitnih zdravstvenih stanjih, ki bi lahko psihično ali fizično vplivala na varnost pri plezanju.

Upoštevaje vse zgoraj navedeno se IZRECNO STRINJAM IN PRIZNAVAM:

- da niti Plezalno društvo Grif kot društvo, niti osebje Plezalnega društva Grif kot posamezniki, ne odgovarjajo za poškodbe in druge posledice, do katerih pride zaradi moje lastne nepazljivosti, neupoštevanja pravil o varnem plezanju in ravnanju v steni ter pod njo (tako v dvorani kot v naravnem okolju), neupoštevanja vsakokratnih izrecnih navodil in opozoril inštruktorjev, ali pa zgolj zaradi nesrečnega naključja, ki se mi pripeti ob priliki določene plezalne aktivnosti;

- da niti Plezalno društvo Grif kot društvo, niti osebje Plezalnega društva Grif kot posamezniki, ne odgovarjajo za poškodbe in druge posledice, do katerih bi prišlo zaradi takšnega ravnanja drugih članov društva ali tretjih oseb, ki ga ni mogoče pričakovati oziroma katerih posledicam se ni mogoče izogniti;

- da niti Plezalno društvo Grif kot društvo, niti osebje Plezalnega društva Grif  kot posamezniki, ne odgovarjajo za poškodbe in druge posledice, do katerih pride zaradi neustreznosti tiste opreme ali napak v tisti plezalni opremi, ki ni last društva;

- da se kot član Plezalnega društva Grif in udeleženec klubskih plezalnih in drugih športnih aktivnosti zavedam, da je športno plezanje povezano z nevarnostmi. Izrecno izjavljam, da se s svojo včlanitvijo v Plezalno društvo Grif zavedam nevarnosti, da v posledici mojega lastnega ravnanja, ravnanja drugega plezalca ali pa nesrečnega dogodka pride do katere od zgoraj navedenih posledic. Odpovedujem se odškodninskim zahtevkom do Plezalnega društva Grif oziroma njihovih inštruktorjev v primeru lastne napake, nesrečnega naključja, ali napake drugih udeležencev, ki niso inštruktorji Plezalnega društva Grif;

KOT STARŠ ALI SKRBNIK OTROKA sem seznanjen in se zavedam:

- da je športno plezanje fizično in psihično zahtevna športna aktivnost, ki zahteva ustrezno mero fizične moči in motorične sposobnosti, zato se mora otrok treningov redno udeleževati;

- da lahko osebje prekine otrokov trening, ki ga le ta lahko naprej spremlja le kot gledalec, ali celo odslovi otroka, če mu zaradi neupoštevanja vaditeljev ne more zagotavljati varnega plezanja;

- da soglašam in dovoljujem, da se javno objavijo fotografije mojega otroka posnete na vadbah Plezalnega društva Grif ali na izletih in tekmah, vključno, a ne omejeno na, objavo na spletu, za namene promocije ali druge komercialne namene;

Potrjujem, da sem skrbno prebral celotno besedilo dogovora, ga v celoti razumem oziroma potrjujem, da so mi bile kakršnekoli nejasnosti v celoti in zadovoljivo pojasnjene in s tem štejem ta pravni dokument za veljavnega in obvezujočega.

VARSTVO AVTORSKIH PRAVIC

Vsebina programov in foto ter video dokumentacije Plezalnega društva Grif je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine so last Plezalnega društva Grif. Dokumentov, fotografij in video posnetkov, objavljenih na spletnih straneh Plezalnega društva Grif, se ne sme kopirati, prepisovati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Plezalnega društva Grif.

KODEKS VEDENJA, ODGOVORNOST ZA VARSTVO OTROK IN ODGOVORNOST ZA STVARI (PREDMETE)

Udeleženec pride na vadbo vsaj 10 minut pred začetkom v ustrezni opremi (lahka športna oblačila, plezalni čevlji). Vstop v telovadnico je dovoljen samo v čisti obutvi - plezalnih čevljih ali copatih z gumo (predšolski otroci). Vredne predmete (nakit, denar, mobilni telefon ipd.) udeleženec vadbe odloži na police v dvorani, saj garderobni prostori niso varovani. Za garderobo, pozabljene in izgubljene predmete Plezalno društvo Grif ne odgovarja.

Predšolske otroke prevzamejo trenerji v skupini v vrtcu enote OŠ Brezovica in jih varno pripeljejo na vadbo v telovadnico. Po vadbi jih prevzamejo starši. Osnovnošolske otroke trenerji prevzamejo v razredu OŠ Brezovica in jih varno pripeljejo v telovadnico. Po treningu jih prevzamejo starši oz. odidejo sami domov (po predhodnem soglasju staršev). Varstva po vadbi nimamo organiziranega, zato odgovarjamo za otroke samo v času redne vadbe.

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Plezalno društvo Grif nudi posebno skrb varnosti osebnih podatkov strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

Plezalno društvo Grif od uporabnikov za namene vpisa v izobraževalno-športne programe (plezalno šolo, plezalne tabore, poletno počitniško varstvo, ipd.), razporejanja v vadbene skupine, zaračunavanje članarine in vadnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja rezultatov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče osebne podatke uporabnika: ime in priimek, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov.

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev Plezalnega društva Grif« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa med uporabnikom in Plezalnim društvom Grif, se uporabnik strinja in daje soglasje, da Plezalno društvo Grif osebne podatke uporabnika obdeluje z namenom vpisa v Plezalno društvo Grif, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila članarine in vadnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se uporabnik nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih Plezalnega društva Grif ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se uporabnik nahaja.

S potrditvijo soglasja uporabnik izrecno izjavlja:

- da je starejši/-a od 16 let in da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke,

- je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka ali da poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Plezalno društvo Grif, Podpeška cesta 50 c, 1351 Brezovica pri Ljubljani ali z elektronskim sporočilom na naslov info@grif.si

- da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,

- da je seznanjen, da se bodo njegovi osebni podatki in osebni podatki njegovega otroka obdelovali izključno s strani Plezalnega društva Grif in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje,

- da je seznanjen, da Plezalno društvo Grif osebne podatke zbira samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa se jih trajno izbrišete,

- da je seznanjen, da programi Plezalnega društva Grif potekajo v objektu z video nadzornim sistemom,

- da je seznanjen, da »Politika zasebnosti Plezalnega društva Grif« podrobneje ureja področje varstva osebnih podatkov in se v njej lahko seznani z vsemi s podrobnostmi.

Brezovica pri Ljubljani, 1.9.2019

PLEZALNO DRUŠTVO GRIF BREZOVICA

Podpeška cesta 50C

1351 Brezovica pri Ljubljani

DŠ: 46796215 (ni zavezanec za DDV)

M: 040 22 55 77

E: info@grif.si

W: www.grif.si